Na Osnivačkoj skupštini Sekcije za praćenje utjecaja hormonoterapije na dojku HSD-HLZ,
koja je održana 03.07.2015., jednoglasno je usvojen Plan rada Sekcije.

Na 11. sastanku GO HLZ-a održanom 22.12.2015. jednoglasno je prihvaćen Pravilnik o radu
Sekcije za praćenje utjecaja hormonoterapije na dojku HSD-HLZ.

Iz Pravilnika o radu Sekcije za praćenje utjecaja hormonoterapije na dojku HSD-HLZ:

                                                                                           
Članak 5.
Opće odredbe
(izvadak):
1.   Rad Sekcije Stručnoga društva uređen je Statutom HLZ-a i drugim aktima HLZ-a, te ovim Pravilnikom
2.   Ako to zahtijevaju pravila međunarodnih udruga kojih je ova Sekcija Stručnog društva član, djelovanje Sekcije
      Stručnoga društva urediti će se u skladu s tim pravilima, uz suglasnost GO-a HLZ-a
3.   Sekcija Stručnog društva može biti član odgovarajućih međunarodnih asocijacija, kao predstavnik HLZ-a na
      području svoje djelatnosti.
4.   Sekcija Stručnog društva (op. Sekcija za praćenje utjecaja hormonoterapije za dojku Hrvatskog senološkog
      društva Hrvatskog liječničkog zbora) upisana je u popis stručnih društava sekcija i klubova HLZ-a pod brojem
      51 za godinu 2015.

                                                                                            Članak 6.
Zadaci
Sekcije Stručnoga društva:
1.   trajno stručno i znanstveno usavršavanja svojih članova organiziranjem stručnih i znanstvenih sastanaka,
      kongresa, seminara, predavanja i tečajeva, odnosno svih oblika trajnoga medicinskog usavršavanja,
2.   suradnja sa stručnim znanstvenim i nastavnim organizacijama,
3.   predstavljanje struke u tijelima HLZ-a.
4.   suradnja s društvima i sekcijama HLZ-a na područjima od zajedničkog interesa,
5.   predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje organizacije rada u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti na
      području svoje struke,
6.   suradnja sa srodnim stručnim i znanstvenim društvima drugih zemalja,
7.   predstavljanje nacionalnih interesa svoje struke u odgovarajućim međunarodnim društvima
8.   unapređenje zdravstvene kulture stanovništva,
9.   njegovanje i razvijanje načela povezanosti i medicinske etike među svojim članovima,
10. praćenje i nadziranje provođenja mjera zdravstvene zaštite bolesnika,
11. davanje stručnih mišljenja i ekspertiza,
12. predlaganje znanstvenih projekata,
13. edukacija i savjetovanje o odgovornom spolnom ponašanju i uporabi kontracepcije, te utjecaju hormonske
      kontracepcije na dojku i organizam žene općenito,
14. praćenje utjecaja hormonske kontracepcije i druge hormonoterapije na dojku i ljudski organizam općenito,
15. organizacija skupova s navedenom tematikom,
16. organizacija javnozdravstvenih tribina s navedenom tematikom i
17. suradnja s drugim sličnim organizacijama, društvima, ustanovama i pojedincima, domaćima i stranima, u svrhu
      edukativnog i savjetodavnog djelovanja, poglavito o odgovornom spolnom ponašanju.

                                                                                             Članak 7.
Članstvo
Sekcije Stručnog društva:
1.   Članstvo u Sekciji Stručnog društva može biti redovito, pridruženo i počasno.
2.   Redovitim članom Sekcije Stručnoga društva može postati liječnik iz zemlje i inozemstva (doktor medicine i
      doktor dentalne medicine) koji je ujedno i član krovne udruge-Hrvatskoga liječničkog zbora.
3.   Redoviti članovi sekcija stručnih društava koja nose naziv po specijalizacijama koje se nalaze u Popisu
      specijalizacija Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13 i
      139/14) i Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora stomatologije (NN 115/07, NN 12 0/09) mogu bitI
      specijalisti ili specijalizanti navedenih specijalizacija. Redoviti članovi mogu biti i specijalisti drugih specijalnosti,
      ali ne mogu biti birani za predsjednika i prvog dopredsjednika stručnog društva HLZ-a.
4.   Pridruženi članovi mogu biti stručnjaci s visokom stručnom spremom iz zemlje i inozemstva, koji nisu liječnici, a 
      djeluju na području djelovanja Stručnoga društva, u zdravstvenoj djelatnosti ili su znanstvenici iz područja
      medicine i srodnih struka.
5.   Pridruženi članovi imaju sva prava i dužnosti, ali ne mogu biti birani za predsjednika i prvog dopredsjednika.
6.   Počasnim članom Sekcije Stručnog društva može postati zdravstveni i znanstveni djelatnik, građanin Republike 
      Hrvatske ili strani državljanin koji je zaslužan za razvoj znanstvene misli i stručne djelatnosti iz područja djelovanja
      Društva.
7.   Redovite i pridružene članove potvrđuje Upravni odbor Sekcije Stručnog društva, a počasne Skupština
      Stručnoga društva.
8.   O izboru počasnih članova obavješćuju Glavni odbor HLZ-a, koji ih potvrđuje.
9.   Počasni predsjednik sekcije stručnog društva može biti dugogodišnji predsjednik stručnog društva koji je
      zaslužan za stručnu i/ili znanstvenu afirmaciju društva.

                                                                                             Članak 21.
Sekcija
Stručnog društva:
1.   Sekcije Stručnoga društva mogu se osnovati za pojedina uža područja znanstvenog i stručnog djelovanja
      iz djelokruga Stručnog društva.
2.   Sekcije se osnivaju na prijedlog Inicijativnog odbora koji čini najmanje 5 članova Stručnoga društva koji prilaže
      program rada Skupštini Stručnoga društva.
3.   Na prijedlog Inicijativnog odbora Skupština Stručnoga društva donosi odluku o osnivanju Sekcije.
4.   Nakon što je donesena odluka članovi Inicijativnog odbora sazivaju Osnivačku sjednicu Sekcije.
5.   Članovi Upravnog odbora biraju između sebe predsjednika, tajnika i rizničara Sekcije Stručnoga društva.
6.   O novoosnovanoj Sekciji Stručno društvo obavještava Glavni odbor HLZ-a.
7.   Sekcija nosi naziv Stručnoga društva s podnazivom sekcije.
8.   Radom Sekcija upravlja Upravni odbor od najmanje tri člana, koje biraju članovi Sekcije.
9.   Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, odnosno do izborne skupštine.
10. Rad Sekcije reguliran je odredbama ovoga Pravilnika, Pravilnika o radu Podružnice, Statutom HLZ-a.